info@fadinihd.ir +98 (21) 44200040
resize_img


الکترونیک و کنترل مجهز به خازن موتور. طراحی شده برای کنترل دروازه نوسانی یک یا دو. موتور اپراتورهای با یا بدون سوئیچ های محدود. همچنین مناسب برای اپراتورهای تک و یا دو فراق حیاط با سیلندر های (حداکثر 0،5 HP، با کلاچ مکانیکی).

دانلود ها


pdf-iconInstallation manual 845,06 kb

pdf-iconInstallation manual 817,66 kb

pdf-iconDeclaration of confo… 195,24 kb


قابلیت ها

D.A.C.S.
(دستگاه از Autotest برای کنترل
از لبه ایمنی)
تکنولوژی کنترل.
ایمنی
ایمنی لبه با
ورودی اختصاص داده شده (NO و یا 8،2 کیلو اهم)
برای باز و بسته شدن فاز.